Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

&

Twee leden Raad van Toezicht

(personeel & organisatie – pedagogiek & kwaliteit)

 

 

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht (RvT) van Solidoe bestaat uit vijf personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT fungeert als klankbord en werkgever en toetst daarbij of de directeur-bestuurder bij de beleidsvorming en- uitvoering opereert binnen de kaders en doelstellingen van de stichting. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De RvT streeft naar een samenstelling waarin brede kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek & kwaliteit, financiën & economische zaken, personeel & organisatie en juridische zaken & governance is gewaarborgd. Vanwege het vertrek van twee leden is behoefte aan opvolgers met expertise op het gebied van pedagogiek & kwaliteit en personeel & organisatie. Daarnaast ontstaat wegens het vertrek van de voorzitter, behoefte aan een opvolger met ruime bestuurlijke ervaring. De vacatures worden veroorzaakt door het gelijktijdig verstrijken van twee zittingstermijnen en een verandering op werkgebied van één van de leden van de RvT.

 

De RvT volgt de Governance Code Kinderopvang en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken. Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de visie van Solidoe. Ze beschikken over voldoende tijd om hun functie naar behoren uit te oefenen. Daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. De RvT is zichtbaar in de organisatie en voert periodiek gesprekken met de Centrale Oudercommissie en met de Ondernemingsraad. Haar eigen rol en functioneren houdt de RvT periodiek kritisch tegen het licht en daarbij maakt ze gebruik van deskundige begeleiding. De groei en ambities van Solidoe vragen van medewerkers, MT en directeur-bestuurder om voortdurende flexibiliteit en ontwikkeling. Ook de RvT zet in op haar eigen professionalisering om deze bewegingen te kunnen ondersteunen en versterken.


Wat breng je mee?

Als nieuw lid of voorzitter van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in toezichthouden (geldt minimaal voor de voorzitter), dan wel inzicht in de verhouding directeur-bestuurder-RvT;
 • kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek & kwaliteit of personeel & organisatie en een bijbehorend relevant netwerk (voor de twee leden);
 • voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen;
 • brede maatschappelijke oriëntatie;
 • werkervaring in een organisatie met een maatschappelijke opdracht is een pré;
 • binding met de regio, waarbinnen Solidoe actief is (minimaal één lid, of de voorzitter);
 • affiniteit met kinderopvang en daaraan verwante terreinen.

 

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • gewetensvol, integer en transparant;
 • evenwichtig in betrokkenheid en afstand;
 • zorgvuldig en analytisch;
 • verbindend (geldt uitdrukkelijk voor de voorzitter), luisterend oor en sparringpartner;
 • humor, (zelf)kritisch, gericht op innovatie en ontwikkeling;
 • aanmoedigend, teamspeler.

Organisatie
Solidoe is verreweg de grootste aanbieder van kinderopvang in Uithoorn en Aalsmeer, met locaties in alle wijken van de beide gemeenten. De organisatie bestaat al meer dan 30 jaar, waarin veel ervaring is opgebouwd in de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeenten en met het onderwijs. Solidoe is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat de winst die gemaakt wordt opnieuw geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de kinderen. Solidoe wordt geleid door een directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie en wordt daarin bijgestaan door het managementteam. Dat bestaat uit managers van de afdelingen Finance, HR, Kinderopvang, Klanten en Pedagogiek. Meer informatie over Solidoe en haar vestigingen is te vinden op: https://solidoe.nl/

 

Honorering
De nieuwe toezichthouders worden door de RvT zelf aangesteld voor een periode van drie jaar. Ze ontvangen een vergoeding conform de adviesregeling van de VTOI-NVTK. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert zes tot acht maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.

 

Procedure

Solidoe wil de diversiteit binnen de RvT vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn; dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat Solidoe zich bijstaan door Aardoom & de Jong. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan op de website van Aardoom & de Jong.

 

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • oriënterende gesprekken bij Aardoom & de Jong: 5,7 en 8 juni
 • sollicitatiegesprekken bij Solidoe: 19 en 27 juni

 

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 5 juni 2023 tegemoet.

Contactpersoon

Mariëlle Veerman (Aardoom & de Jong) | marielle@aardoomendejong.nl |06 -15087126 / 030 – 7371185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

 

 

 

 

Privacy
Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanmelding te kunnen verwerken. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten Solidoe. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid.