Spelend leren

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, bedoeld voor de peuteropvang. Daarvoor gebruiken we in al onze locaties een speciaal programma. Dit richt zich spelenderwijs op extra ondersteuning en aanbod van activiteiten. De pedagogisch medewerkers in de peuteropvang zijn opgeleid om deze extra ondersteuning te bieden. VVE is niet alleen een taalprogramma, maar een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.

Kinderen die een achterstand hebben op het gebied van taal of in hun motoriek of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen van het consultatiebureau een indicatie krijgen voor VVE. Ze komen dan geen 2 dagdelen naar de peuteropvang, maar 3.

In alle vormen van peuteropvang gebruiken we VVE, ook in het kinderdagverblijf, dus ook de kinderen die geen VVE-indicatie hebben, doen mee in het programma. Zo hebben alle kinderen profijt van alles wat VVE biedt. Bij Solidoe gebruiken we twee VVE-programma’s.

In de groep

De groep is ingericht met verschillende hoeken waar de kinderen volop kunnen bouwen, ‘koken’, spelen met poppen en knutselen. Programma’s zijn opgebouwd rond thema’s zoals seizoenen, wonen of verkeer. De pedagogisch medewerkers gebruiken projectboeken met ideeën, spelletjes en liedjes voor peuters rond deze thema’s. In de combinatie van spelen en leren worden peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Piramide

In Aalsmeer en Kudelstaart gebruiken we het programma Piramide.
Piramide is opgebouwd rond thema’s, zoals seizoenen, wonen of verkeer. De groep is ingericht met verschillende hoeken waar de kinderen volop kunnen bouwen, ‘koken’, spelen met poppen en knutselen. We richten de groep altijd in naar het thema van het moment. We gebruiken projectboeken met ideeën, spelletjes en liedjes voor peuters rond deze thema’s. In de combinatie van spelen en leren worden peuters met Piramide gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Uk en Puk

In Uithoorn en De Kwakel gebruiken we Uk en Puk. Puk is een handpop, die de hoofdrol speelt in dit VVE-programma. Puk doet aan alles mee waar de kinderen mee bezig zijn. Puk gaat spelen, helpt met opruimen, doet mee in de kring, zit aan tafel bij het eten en drinken en gaat mee buiten spelen. Puk is dus één met de groep.

Puk stimuleert de kinderen tot het gebruiken van taal. Dat is het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt vooral op spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Ook oefenen de kinderen vaardigheden zoals beginnend rekenen (meten, inzicht in cijfers, ruimtelijke oriëntatie) en sociaal-communicatieve aspecten zoals aardig zijn tegen elkaar, omgaan met een taak, kiezen, samen spelen, opkomen voor jezelf en omgaan met een ruzie. Voor de peuters die al verder zijn dan de gemiddelde peuter zijn er extra opdrachten.

De kosten

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn subsidiëren VVE Peuteropvang. Als u als ouder geen gebruik mag maken van de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat niet beide maar één van u werkt of omdat u een uitkering heeft, betaalt de gemeente een deel van de peuteropvang.